e-bilten

31. marec – rok za izdajo obvestila o odmeri letnega dopusta

Let dopustPribližuje se 31. marec, dan, do katerega mora delodajalec delavce pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Obvestilo o odmeri letnega dopusta za vsakega posameznega delavca je namenjeno temu, da so delavci pravočasno seznanjeni s tem, koliko dni dopusta jim pripada za tekoče koledarsko leto.

Način obveščanja o odmeri letnega dopusta

Delodajalec delavca o odmeri letnega dopusta lahko obvesti tudi po elektronski poti, in sicer na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in katerega uporabo nalaga delodajalec. Za obveščanje prek elektronskega poštnega naslova pa morata biti izpolnjena dva pogoja. Prvi pogoj je, da delodajalec zagotavlja delavcu službeni e-naslov. To pomeni, da mu mora zagotavljati delovanje poštnega strežnika in tudi preostalo potrebno infrastrukturo za delovanje in dostop do poštnega strežnika. Drugi pogoj za obveščanje po elektronski poti pa je, da se delavec in delodajalec dogovorita (najbolje v pogodbi o zaposlitvi), da je delavec za potrebe opravljanja dela dolžan uporabljati službeni e-poštni naslov. Šele, če bosta izpolnjena oba pogoja, bo delodajalec delavcu lahko vročal obvestila po e-pošti.

Preberi več

Zakaj objavljati predpise lokalnih skupnosti v Uradnem listu Republike Slovenije?

Uradni list

Za predpise je v 154. členu Ustave Republike Slovenije določeno, da morajo biti objavljeni, preden začnejo veljati.

Državni organi svoje predpise objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije, uradnem glasilu države, predpisi lokalnih skupnosti pa morajo biti objavljeni v uradnem glasilu, ki ga lokalne skupnosti določijo same. Tako se tudi v skladu s 66. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) statut in drugi predpisi (odloki, odredbe, pravilniki in navodila) objavijo v uradnem glasilu. Uradno glasilo občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti pa določi občinski svet s statutom občine, ki kot temeljni predpis ureja organizacijo in delovanje občine.

Občine torej občinske predpise objavljajo v svojih uradnih glasilih, mnoge izmed njih pa so za uradno glasilo določile Uradni list Republike Slovenije.

Preberi več

Kako nadomestiti izpadli dohodek pri starševstvu?

starševskoV aprilu 2014 je bil sprejet nov Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1). Gre za drugi zakon z enakim naslovom, kot ga je imel prvi, in je nadomestil prej veljavni Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) iz leta 2001.

Ukrepi v korist otrok in družine segajo na več pravnih področij. V obsežnih uvodnih pojasnilih k ZSDP-1 so predstavljene najpomembnejše novosti pri ureditvi pravic do odsotnosti z dela za starše in v zvezi z denarnimi dajatvami, ki nadomeščajo izpadli dohodek ob starševstvu. Te pravice se v naši ureditvi zagotavljajo iz posebnega zavarovanja za starševsko varstvo. Vendar pa vsi starši niso zavarovani. Njim se zagotavljajo pravice v sistemu družinskih prejemkov, pri nas predvsem pravica do starševskega dodatka. Druge pravice do družinskih prejemkov lahko namreč pridobijo tudi socialno zavarovani starši.

Preberi več