e-bilten

Kdaj se lahko vloži zahtevek za revizijo postopka?

OBRAZCI

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja – zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov in bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivalo na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN, ne določata drugače.

Postopek pravnega varstva v predrevizijskem postopku se začne, ko vlagatelj na predpisan način in v roku, določenem v 25. členu ZPVPJN (praviloma v 8 delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu, obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, prejema povabila k oddaji ponudb oziroma od vročitve odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, v postopku oddaje naročila male vrednosti pa v 5 delovnih dneh od prejema odločitve o oddaji naročila ali priznanju sposobnosti), vloži pri naročniku zahtevek za revizijo.

Preberi več

Zunajknjižno priposestvovanje in načelo zaupanja v zemljiško knjigo

SPZDrugi odstavek 44. člena SPZ določa, da pravica, ki je pridobljena s priposestvovanjem, ne sme biti na škodo tistemu, ki je v dobri veri in v zaupanju v javne knjige pridobil pravico, še preden je bila s priposestvovanjem pridobljena pravica vpisana v javno knjigo.1 Izraz javna knjiga je treba razlagati kot zemljiška knjiga. Ta določba omejuje možnost zunajknjižnega priposestvovanja za primer, ko pravica na nepremičnini, ki je bila pridobljena s priposestvovanjem, pride v konflikt s pravico dobrovernega pravnoposlovnega pridobitelja pravice na isti nepremičnini. Tu gre za izpeljavo načela zaupanja v zemljiško knjigo (10. člen SPZ, 8. člen ZZK-1), ki jo je določal že ODZ v § 1500.

Čeprav je ta določba umeščena med določbe o pridobitvi lastninske pravice, velja tudi pri konfliktu omejenih stvarnih pravic z lastninsko pravico ali v konfliktu med omejenimi stvarnimi pravicami.2

Tako se uporablja zlasti v konfliktu med:
• priposestvovano lastninsko pravico in pravnoposlovno pridobitvijo lastninske pravice na isti nepremičnini,
• priposestvovano lastninsko pravico in pravnoposlovno pridobitvijo katerekoli omejene stvarne pravice na isti nepremičnini,
• priposestvovano stvarno služnostjo in pravnoposlovno pridobitvijo lastninske pravice na služeči nepremičnini,
• priposestvovano stvarno služnostjo in pravnoposlovno pridobitvijo katerekoli omejene stvarne pravice na služeči nepremičnini.

Gre torej za primere, ko zemljiškoknjižno stanje nepremičnine ni pravilno ali popolno. Na primer, čeprav je lastnik nepremičnine s priposestvovanjem postal B, je zemljiškoknjižni lastnik še vedno A.

Preberi več

Sodne takse – Novosti v postopku ugotavljanja upravičenosti do taksnih ugodnosti

Sodne takse

Z zadnjo spremembo Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 30/16 z dne 25. aprila 2016), ki se bo začela uporabljati 10. novembra 2016, se bo pri odločanju o taksnih ugodnostih, materialni položaj stranke in njenih družinskih članov ugotavljal glede na dohodke in premoženje stranke ter dohodke in premoženje oseb, ki se za namen ugotavljanja materialnega položaja pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, poleg vlagatelja upoštevajo po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Natančneje, za ugotavljanje materialnega položaja stranke in njenih družinskih članov, se bodo uporabljale določbe zakona, ki urejajo socialnovarstvene prejemke, o načinu ugotavljanja materialnega položaja oseb pri uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči. Materialni položaj stranke in njenih družinskih članov ugotavlja sodišče, ki po uradni dolžnosti pridobi za to potrebne osebne podatke, tudi podatke, ki se štejejo za davčno tajnost, iz obstoječih zbirk podatkov, določenih v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Podatke o upravičenosti do denarne socialne pomoči, obdobje njenega prejemanja in številko zadeve, v kateri je bila denarna socialna pomoč dodeljena, pridobi sodišče po uradni dolžnosti v centralni zbirki podatkov o prejemnikih denarne socialne pomoči.

Preberi več