e-bilten

Poznate e-Dosje?

e dosje

Enotni informacijski sistem na področju javnega naročanja (e-Dosje)

Enotni informacijski sistem je orodje za preveritev ponudb, ki jih naročnik prejme v postopku javnega naročanja (v nadaljnjem besedilu: aplikacija e-Dosje), preko katerega se vpogleda in pridobi podatke o gospodarskih subjektih iz določenih uradnih evidenc.

Do konca leta 2016 bo v aplikaciji e-Dosje mogoče vpogledati v podatke naslednjih uradnih evidenc:

  • Poslovni register Slovenije (podatki o gospodarskem subjektu in zakonitih zastopnikih), ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve,
  • Register transakcijskih računov (podatki o računih gospodarskega subjekta), ki ga vodi AJPES,
  • Evidenca gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, ki jo vodi Ministrstvo za javno upravo,
  • Evidenca prekrškov na področju delovnih razmerij, ki jo vodi Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

Preberi več

Oddaja ponudbe na Hrvaškem

oddaja ponudbe na hrvaskemRepublika Hrvaška preko izvedenih postopkov oddaje javnih naročil letno izvajalcem izplača 5,7 milijarde evrov. Hkrati bo Evropska unija iz Operativnega programa Koherentnost in kohezija 2014–2002 za Hrvaško namenila 6,8 milijard evrov, ob obveznem sofinanciranju Republike Hrvaške pa bo vrednost operativnega programa znašala več kot 8 milijard evrov.

Republika Hrvaška tako predstavlja za slovenske ponudnike veliko javnonaročniško tržišče. Za pridobitev posla preko javnih naročil je potrebno poznati pravila in pravno prakso v Republiki Hrvaški. Čeprav ima obstoječ Zakon o javnem naročanju (ZJN) podlago v Direktivi o javnem naročanju 2004/18/ES, se v nekaterih institutih bistveno razlikuje od slovenske zakonodaje, predvsem pa pravne prakse.

Preberi več

Kdaj lahko inšpektor vstopi v vaše stanovanje?

Inspek nadzor

Pregled stanovanjskih prostorov zavezanca

Če mora inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora pregledati posamezne prostore v stanovanju, pa temu lastnik oziroma uporabnik nasprotuje, si mora za pregled teh prostorov pridobiti odločbo pristojnega sodišča.

Sodišče dovoli ogled prostorov iz prejšnjega odstavka, če obstajajo razlogi za sum,

– da se v stanovanju opravlja nedovoljena dejavnost,
– da se v stanovanju opravlja dejavnost v nasprotju s predpisi,
– da se v stanovanju hranijo predmeti, živali ali druge stvari v nasprotju s predpisi, ali
– da bodo pri ogledu stanovanja oziroma posameznih stvari v stanovanju ugotovljene druge kršitve predpisov.

Pri pregledu stanovanjskega prostora v skladu s prejšnjim odstavkom morata biti navzoči dve polnoletni osebi kot priči. Pregled stanovanjskega prostora je omejen na del stanovanjskega prostora, ki ga je treba pregledati za dosego namena inšpekcijskega nadzora.

Preberi več