e-bilten

Delodajalci, ali veste, kolikšno težo ima mnenje komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu?

zapos invalidKomisija poda mnenje o ugotovitvi podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi na podlagi pridobljene delovne dokumentacije, ki vsebuje ugotovitve in predlog zavoda za zaposlovanje, ter ga posreduje delodajalcu1 in invalidu. Če se postopek začne na zahtevo ZPIZ ali zavoda za zaposlovanje, posreduje mnenje tudi njima.2 Odločitev komisije je dokončna.3

Pridobitev (pozitivnega ali negativnega) mnenja komisije je procesna predpostavka4 za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu zaradi razloga nezmožnosti ali poslovnega razloga.5 

Če pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ni pridobljeno (pozitivno ali negativno) mnenje komisije, pomeni, da je ta nezakonita.6

Zakon ne določa, da mora delodajalec za podajo odpovedi pogodbe o zaposlitvi pridobiti pozitivno mnenje komisije. Že njeno negativno mnenje namreč predstavlja zadostno podlago, da je procesna predpostavka izpolnjena, zato je na podlagi negativnega mnenja komisije invalidu mogoče podati odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Pravilnost ugotovitev komisije je predmet sodne presoje v okviru individualnega delovnega spora za ugotovitev nezakonitosti odpovedi, ki ga sproži invalid.7

V primeru, da delodajalec na komisijo naslovi vlogo glede delavca, ki je varovana kategorija po 114. členu ZDR-1 (delavci pred upokojitvijo) ali 115. členu ZDR-1 (starši in noseče delavke), je mnenje komisije nedvomno negativno. V tem primeru pa bi bila delodajalčeva odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu nedvomno nezakonita.

Preberi več

Kako se pripravi kakovostna gradbena pogodba?

gradbena pogodbaGradbena pogodba je ena od najzahtevnejših podjemnih pogodb, zaradi česar ima v OZ1 svoje poglavje, ki posamezna vprašanja pri gradbeni pogodbi ureja drugače kakor pri drugih vrstah podjemnih pogodb. Tako se razlike, denimo, nanašajo na obličnost in zahtevano pisnost, nujna nepredvidena dela, določbe v zvezi z oblikovanjem cene, določila o nesprejemljivosti cen, odgovornosti izvajalca in projektanta za solidnost gradnje ter drugačne roke za notifikacijo napak v izvedenih gradbenih delih.

Zaradi zahtevnosti je za gradbene pogodbe še posebej pomembno, da so pripravljene z ustrezno stopnjo skrbnosti ter ob upoštevanju vseh specifik, ki jih posamezni uporabljeni institut prinese. Kljub temu pa v gradbenih pogodbah še vedno zasledimo klavzule, ki ne povzročajo težav zgolj izvajalcem, temveč so tudi nezakonite in v primeru sporov vnašajo nejasnosti v pogodbeni odnos med strankami. Takšne klavzule so na primer nejasne modifikacije načina določitve cene, prenašanje odgovornosti za projektno dokumentacijo na izvajalca ipd. V tem prispevku bomo poskušali opredeliti pravilen pristop k reševanju nekaterih težav, ki jih prinašajo nejasne klavzule ali odsotnost pogodbenega soglasja volj med strankami gradbene pogodbe.

Pravna teorija navaja, da stranke gradbene pogodbe v času njenega izvajanja načeloma spremljajo dve vrsti tveganj – tveganje glede količine del in tveganje glede cene elementov oziroma kupne moči denarja.2 Tveganja glede količine del se v gradbeni pogodbi vnaprej določijo s klavzulo o določitvi cene. Tveganje glede spremembe cene elementov oziroma kupne moči denarja pa urejajo pravila grede spremembe cen, ki so urejena v 655. in 656. členu OZ.

Preberi več

Statist

statistikaEden izmed pomembnejših elementov v javnem naročanju je transparentnost. Za povečanje transparentnosti na področju javnega naročanja je Ministrstvo za javno upravo, v okviru projekta elektronsko javno naročanje, zagotovilo celovito, neposredno in posodobljeno objavo podatkov o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji. Na spletni strani www.ejn.gov.si/statist je mogoče dostopati do podatkov o oddanih javnih naročilih v obdobju od 1. 1. 2013 naprej. Na tem mestu so zbrane informacije o oddanih javnih naročilih, ki jih je mogoče pregledovati na uporabniku prijaznejši način, obenem pa so prikazi urejeni tako, da je mogoče po različnih parametrih priti do vseh pomembnejših podatkov o porabi javnih financ za vse naročnike v omenjenem obdobju.

Ob vstopu na stran se prikažejo podatki o oddanih javnih naročilih od začetka tekočega leta. Prikazani podatki se zajemajo iz posameznih obvestil o oddaji naročila, ki jih naročniki objavljajo na portalu javnih naročil v skladu z javnonaročniško zakonodajo, z izjemo naročil s Seznama storitev B, ki v prikazu niso zajeta. Trenutno se prikazani podatki zajemajo iz objav, ki so jih naročniki objavili do dneva pred vpogledom uporabnika v podatke, v prihodnosti pa bo zagotovljen nabor podatkov, ki bo v vsakem trenutku uporabniku prikazoval ažurno stanje glede na objave na portalu javnih naročil.

Prikaz podatkov lahko posamezni uporabnik prilagaja svojim potrebam s pomočjo filtra, v katerem ima možnost nastavitve iskalnih parametrov, ki se nanašajo na naročnika (naziv, regija sedeža), na postopek (predmet, zakonska podlaga, vrsti postopka…) in na ponudnika (naziv, državo sedeža, regijo – za slovenske ponudnike). Uporabnik lahko parametre enostavno dodaja in briše iz filtra ter s tem prilagaja izpis podatkov.

Preberi več