e-bilten

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti

odpoved knjigaOdpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti tudi zaradi začasne nezmožnosti za delo oziroma začasne zadržanosti od dela zaradi bolezni ali poškodbe?

Zaradi začasne nezmožnosti za delo oziroma začasne zadržanosti od dela zaradi bolezni ali poškodbe je delavec upravičen do nadomestila plače1 oziroma do ustreznega nadomestila iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja,2 ZDR-1 pa hkrati začasno nezmožnost za delo, ugotovljeno po predpisih o zdravstvenem zavarovanju, izrecno opredeljuje za neutemeljen razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi.3 

V primeru trajnejših sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije in zaradi katerih je delavec izgubil zmožnost za opravljanje dela ali je njegova delazmožnost bistveno zmanjšana, pa bi bil delavec upravičen do ustreznih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja4 ter šele ob zagotovitvi teh pravic in izpolnjenih drugih pogojih ZDR-1 ureja možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz naslova invalidnosti, ne pa iz razloga nesposobnosti.

Preberi več

Ukrepi danes za jutri – pravica do pitne vode v Ustavi RS

UstavaGeneralna skupščina Združenih narodov je leta 2010 opredelila pravico do vode kot temeljno človekovo pravico.1 Sedaj se je z vpisom neodtujljive pravice do vode v Ustavo njenim ciljem pridružila tudi Slovenija. Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja Ustave Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 25. novembra 2016, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 75/2016.

V Ustavo vnesen 70.a člen določa, da ima vsakdo pravico do pitne vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države ter da služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev ter v tem delu niso tržno blago.
V Ustavi je odslej zapisano tudi, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.

Preberi več

Stečajni postopki – dileme v praksi

DIPKmalu bo minilo prvo desetletje instituta osebnega stečaja v naši ureditvi, še vedno pa budi dileme v praksi. Izpostavimo jih le nekaj.
Praviloma upniki pred postopkom osebnega stečaja zoper dolžnika vodijo izvršilne postopke, začetek postopka osebnega stečaja pa vpliva na njihov položaj v obeh postopkih. Poleg tega dolžnik tudi po začetku stečajnega postopka prevzema obveznosti, hkrati pa nastajajo tudi stroški stečajnega postopka, čemur praviloma sledi še odpust obveznosti.

Kako uveljavljati te terjatve v morebitni izvršbi, na kaj je treba biti pozoren in kakšne so možnosti za uspešno izterjavo? Pravila za izvzem dolžnikovih predmetov in prejemkov v stečaju in izvršbi določa Zakon o izvršbi in zavarovanju. Zdaj so pravila enotna tudi glede vprašanja omejitve obsega zasega dolžnikovih prejemkov. Pa vendar so odločitve o teh vprašanjih različne v izvršbi in stečaju.

Zakaj je tako? Nam lahko obširnejša sodna praksa iz izvršbe pomaga v stečaju?

Preberi več

Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

Nadzorniki

Podjetje Planet GV ponovno razpisuje 17., 24. in 31. januarja 2017 Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb.

Vodenje družbe je osebna odgovornost članov nadzornih svetov in upravnih odborov ter vodij. Ravno zato morate za učinkovito in odgovorno vodenje družb imeti široko pravno in finančno znanje, poznati zakonodajo, znati ocenjevati poslovne priložnosti, partnerje in konkurente, se odzivati na težave v podjetju in jih preprečevati.

Tako obširnega znanja ne uspemo pridobiti s formalno izobrazbo, ampak le v usmerjenih izobraževalnih programih, ki so namenjeni sedanjim in prihodnjim nadzornikom – članom nadzornih svetov ali upravnih odborov.

Preberi več