Splošni pogoji in cenik

 

SPLOŠNI POGOJI NAROČNIŠKEGA RAZMERJA NA STORITEV UL INFO TOK
Uvodne določbe
1. člen

Splošni pogoji naročniškega razmerja na storitev UL info tok (v nadaljevanju Splošni pogoji) opredeljujejo pogoje sklenitve, trajanja ter prekinitve naročniškega razmerja na storitev UL info tok.

Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. o. o. (v nadaljevanju: Uradni list RS) si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev. Le-ti bodo v ažurni obliki objavljeni na spletnih straneh storitve UL info tok v rubriki Splošni pogoji.

Vsebina storitve UL info tok je podrobno opredeljena v rubriki Podrobno o storitvi.

Vsebina storitve UL info tok se lahko spreminja in nadgrajuje, pri čemer bo naročnik redno prejemal tiste vsebine, ki jih je označil v svojem uporabniškem profilu.

Sklenitev naročniškega razmerja, naročnina
2. člen

Naročnik je, kdor naroči in plača storitev UL info tok.

Naročnina je letna obveznost med naročnikom in Uradnim listom RS, ki jo naročnik plača za uporabo storitve UL info tok.

Naročniško razmerje na storitev UL info tok se sklepa do preklica in šteje, da je sklenjeno, ko naročnik poravna strošek naročnine.

Naročniško razmerje je sklenjeno za enega uporabnika.

Naročnina se plačuje enkrat letno za naprej. Prvič se poravna ob sklenitvi naročniškega razmerja in v nadaljevanju enkrat letno na podlagi izdanega računa, ki ga Uradni list RS izstavi v zadnjem mesecu pred potekom enoletnega obdobja.

Trajanje naročniškega razmerja in odpoved
3. člen

Naročniško razmerje začne teči od dneva plačila naročnine in traja do preklica oziroma do pisne odpovedi.

Odpoved mora biti pisna in poslana s priporočeno pošto.

Naročniško razmerje je možno odpovedati:

  • s pisno izjavo pred potekom enoletnega plačilnega obdobja ali
  • s pisno izjavo in sočasno zavrnitvijo letnega računa za naročnino.

V primeru odpovedi iz prve alineje prejšnjega odstavka tega člena, Uradni list RS že plačane naročnine ne vrača (ne delno, ne v celoti) in ne izdaja dobropisov iz tega naslova.

V primeru odpovedi iz druge alineje prejšnjega odstavka tega člena, mora biti odpoved poslana pred zapadlostjo računa za letno naročnino. V primeru zamude tega roka je naročnik dolžan poravnati prejeti račun za naročnino.

V primeru neplačila naročnine tudi po opominu ima Uradni list RS pravico naročniku onemogočiti dostop do storitve UL info tok.

Nakup dodatnih storitev
4. člen

Možnost nakupa dodatnih storitev imajo samo naročniki na storitev UL info tok. Cenik dodatnih storitev je del splošnih pogojev.

Dodatne storitve se zaračunavajo po sorazmernem delu naročnine na storitev UL info tok.

Ostale storitve in produkti Uradnega lista RS se zaračunavajo po ceniku ne glede na naročnino na UL info tok.

Varovanje osebnih podatkov
5. člen

Uradni list bo osebne podatke naročnika/plačnika uporabljal za izpolnjevanje naročniškega razmerja ter za namen statistične obdelave.

Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Tehnična in vsebinska podpora
6. člen

Uradni list zagotavlja naročnikom brezplačno tehnično in vsebinsko podporo v delovnem času od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro na kontaktih, objavljenih na spletni strani www.ulinfotok.si.

Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d. o. o.

Veljavnost: od 25. 1. 2017

Cenik

Letna naročnina (365 dni)

 285,00 € brez DDV (347,70 € z DDV)

Cenik dodatnih storitev za naročnike storitve UL info tok
  • knjiga z e-komentarjem, Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) 119,00 € brez DDV/leto
  • spremljanje o insolventnih postopkih 149,00 € brez DDV/leto
  • spremljanje objav pogodb s področja javnega naročanja 36,00 € brez DDV/leto
  • obisk seminarjev po ugodnih cenah  odvisno od cene seminarja