e-bilten

Kaj vse prinaša novela ZGD-1I?

Novela ZGDZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I), ki ga je državni zbor sprejel 13. julija 2015, prinaša veliko sprememb.

Zakonodajalec je pri pripravi sprememb in dopolnitev zakona sledil ciljem uskladitve slovenskega pravnega reda z direktivo 2013/34/EU in ureditvi izvajanja uredbe 1126/2008/ES, poleg tega je nadgradil omejitev ustanavljanja gospodarskih družb tudi za subjekte z nepoštenimi poslovnimi praksami, s preprečitvijo veriženja podjetij za dosego nepodjetniških ciljev, z izboljšavo korporativnega upravljanja v družbah in izboljšavo koncernskega prava za zaščito manjšinskih delničarjev in upnikov, prenovil pa je tudi kazenske določbe.

Preberi več

Kako lahko babica vnuku podari 100.000 EUR?

dedovanjeV Sloveniji je pravna ureditev ustanove vezana predvsem na Zakon o ustanovah (ZU) iz leta 1995, ki dovoljuje ustanavljanje ustanov zgolj za splošno koristne in dobrodelne, ne pa tudi v zasebne namene. Vse več držav po svetu pa se odloča tudi za pravno ureditev zasebne ustanove ali za sprejem (in prilagoditev) anglosaškega instituta trusta oziroma za katero drugo obliko fiduciarnih pravnih poslov.

S konkretnim življenjskim primerom, ki kaže, da se v angleški pravni praksi s pomočjo pravil o trustu zadovoljivo lahko zavarujejo legitimni (dednopravni in drugi) interesi posameznikov, nakazujemo na to, da bi bile podobne rešitve dobrodošle tudi za slovensko pravo.

Preberi več

Sedem let življenja in več z ZFPPIPP

zfppippZakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) z zakonsko natančno opredeljenimi pojmi in ureditvijo, s katero se srečujemo pri poslovanju in veliko tudi nasploh (finančno poslovanje družb, insolventnost, postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek prisilne likvidacije, izbris …), je bil sprejet konec leta 2007.

Temeljni insolvenčni zakon, s katerim sta bila med drugim razveljavljena prejšnja dva zakona na tem področju, Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji in Zakon o finančnem poslovanju podjetij, je začel veljati v začetku leta 2008, uporabljati pa se je začel deloma prav tako na začetku leta oziroma, v nekaterih delih, 1. oktobra 2008.

Preberi več